Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

04-09-1980 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về bản dự thảo Hiến pháp mới nước CHXHCNVN.

Image

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về bản dự thảo Hiến pháp mới nước CHXHCNVN.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về bản dự thảo Hiến pháp mới nước CHXHCNVN.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.