Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-05-1977 :Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng nhân dân huyện và tương đương ở 38 tỉnh, thành phố. 23 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. (357)

Image

Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng nhân dân huyện và tương đương ở 38 tỉnh, thành phố.