Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

30-9 đến 8-10-1974 :Hội nghị BCTBCHTƯ Đảng họp quyết định phương án hòan thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976.

Image

Năm 1974, quân và dân miền Nam đã liên tiếp đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch, thực hiện chiến lược tiến công. Miền Bắc tích cực khôi phục kinh tế và chi viện mạnh mẽ cho miền Nam. Ngụy quân, ngụy quyền suy yếu nghiêm trọng.

Năm 1974, quân và dân miền Nam đã liên tiếp đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch, thực hiện chiến lược tiến công. Miền Bắc tích cực khôi phục kinh tế và chi viện mạnh mẽ cho miền Nam. Ngụy quân, ngụy quyền suy yếu nghiêm trọng. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị rút ra một kết luận quan trọng “Mỹ đã rút ra khỏi miền Nam thì khó có khả năng nhảy lại miền Nam và dù chúng có thể can thiệp thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đổ của chính quyền Sài Gòn”. Trong bối cảnh đó, BCT họp và nhận xét: Chúng ta đã thúc đẩy thời cơ chiến lược chín muồi, tạo nên những yếu tố chiến lược quan trọng để tiến lên giành thắng lợi hoaøn toàn. Hội nghị Bộ Chính trị đã nhất trí thông qua phương án giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976. Cũng trong Hội nghị này, BCT còn chỉ rõ Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về mặt quân sự, là chiến trường chủ yếu trong cuộc tiến công lớn của ta năm 1975.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Hội nghị BCT từ cuối tháng 12-1974 đến đầu tháng 1-1975 đã bổ sung và hoaøn chỉnh kế hoạch hoaøn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 523.