Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

01-04-1987 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông.

Image

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) giải quyết những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.