Sách Truyện Trung Hoa

Phong thần diễn nghĩa

#Tựa đề
1. Hồi 1: Trụ Vương tế miễu bà Nữ Oa
2. Hồi 2: Phản nước Thương, Tô Hộ đề thơ
3. Hồi 3: Xem thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ dâng Ðắc Kỷ
4. Hồi 4: Giết giai nhân, Hồ Ly mượn lệnh
5. Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu
6. Hồi 6: Làm Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung
7. Hồi 7: Bí Trọng bày mưu phế Khượng Hậu
8. Hồi 8: Họ Phương cõng chúa phản Triều Ca
9. Hồi 9: Thương Thừa Tướng liều mình gián chúa
10. Hồi 10: Tiếng sấm sanh dị nhân
11. Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý
12. Hồi 12: Na Tra xuất hiện ải Trần Ðường
13. Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá
14. Hồi 14: Na Tra nhờ thầy cứu nhập xác bông sen
15. Hồi 15: Khương Thượng về trần cưới vợ
16. Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà
17. Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga
18. Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa
19. Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha
20. Hồi 20: Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh
21. Hồi 21: Văn Vương khoe quan qua năm ải
22. Hồi 22: Văn Vương thương con mửa thịt hóa thỏ
23. Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng
24. Hồi 24: Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị
25. Hồi 25: Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái
26. Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can
27. Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua
28. Hồi 28: Văn Vương phạt Trụ cứu dân
29. Hồi 29: Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ
30. Hồi 30: Võ Thành Vương phản Trụ đầu Châu
31. Hồi 31: Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ
32. Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan
33. Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy
34. Hồi 34: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha
35. Hồi 35: Triều Ðiền đem binh thám thính
36. Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây
37. Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ
38. Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ
39. Hồi 39: Hai nịnh bị giá lạnh nằm co
40. Hồi 40: Bốn Tướng cậy phép đoạt thành
41. Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại
42. Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần
43. Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp
44. Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời
45. Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt
46. Hồi 46: Quản Thành Tử phá trận Kim Quang
47. Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng
48. Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh
49. Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn
50. Hồi 50: Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên
51. Hồi 51: Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương
52. Hồi 52: Núi Tuyệt Long, Văn Trọng chầu Trời
53. Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây
54. Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng
55. Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ
56. Hồi 56: Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc
57. Hồi 57: Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ
58. Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc
59. Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng
60. Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua
61. Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ
62. Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây
63. Hồi 63: Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha
64. Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ
65. Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng
66. Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên
67. Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng
68. Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương
69. Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng
70. Hồi 70: Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công
71. Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua hai ải
72. Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ
73. Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp
74. Hồi 74: Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau
75. Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên
76. Hồi 76: Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy
77. Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ
78. Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên
79. Hồi 79: Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt
80. Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu
81. Hồi 81: Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc
82. Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ
83. Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình
84. Hồi 84: Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng
85. Hồi 85: Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa
86. Hồi 86: Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào
87. Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận
88. Hồi 88: Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà
89. Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy
90. Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần
91. Hồi 91: Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa
92. Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân
93. Hồi 93: Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn
94. Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại
95. Hồi 95: Tử Nha hài tội ác Trụ Vương
96. Hồi 96: Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ
97. Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình
98. Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của
99. Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần
100. Hồi 100: Châu Võ Vương luận công chia nước
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.