Sách Truyện Trung Hoa

Phong thần diễn nghĩa

#Tựa đềSố lần xem
1. Hồi 1: Trụ Vương tế miễu bà Nữ Oa9k
2. Hồi 2: Phản nước Thương, Tô Hộ đề thơ5k
3. Hồi 3: Xem thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ dâng Ðắc Kỷ4k
4. Hồi 4: Giết giai nhân, Hồ Ly mượn lệnh3k
5. Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu3k
6. Hồi 6: Làm Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung3k
7. Hồi 7: Bí Trọng bày mưu phế Khượng Hậu2k
8. Hồi 8: Họ Phương cõng chúa phản Triều Ca2k
9. Hồi 9: Thương Thừa Tướng liều mình gián chúa2k
10. Hồi 10: Tiếng sấm sanh dị nhân2k
11. Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý2k
12. Hồi 12: Na Tra xuất hiện ải Trần Ðường3k
13. Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá3k
14. Hồi 14: Na Tra nhờ thầy cứu nhập xác bông sen3k
15. Hồi 15: Khương Thượng về trần cưới vợ2k
16. Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà2k
17. Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga2k
18. Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa2k
19. Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha2k
20. Hồi 20: Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh2k
21. Hồi 21: Văn Vương khoe quan qua năm ải2k
22. Hồi 22: Văn Vương thương con mửa thịt hóa thỏ2k
23. Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng2k
24. Hồi 24: Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị2k
25. Hồi 25: Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái2k
26. Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can2k
27. Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua2k
28. Hồi 28: Văn Vương phạt Trụ cứu dân2k
29. Hồi 29: Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ2k
30. Hồi 30: Võ Thành Vương phản Trụ đầu Châu2k
31. Hồi 31: Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ2k
32. Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan2k
33. Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy2k
34. Hồi 34: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha2k
35. Hồi 35: Triều Ðiền đem binh thám thính2k
36. Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây2k
37. Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ2k
38. Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ3k
39. Hồi 39: Hai nịnh bị giá lạnh nằm co2k
40. Hồi 40: Bốn Tướng cậy phép đoạt thành3k
41. Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại2k
42. Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần2k
43. Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp3k
44. Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời3k
45. Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt3k
46. Hồi 46: Quản Thành Tử phá trận Kim Quang2k
47. Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng2k
48. Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh2k
49. Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn2k
50. Hồi 50: Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên2k
51. Hồi 51: Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương2k
52. Hồi 52: Núi Tuyệt Long, Văn Trọng chầu Trời2k
53. Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây2k
54. Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng2k
55. Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ2k
56. Hồi 56: Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc2k
57. Hồi 57: Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ2k
58. Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc2k
59. Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng2k
60. Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua2k
61. Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ2k
62. Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây1k
63. Hồi 63: Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha2k
64. Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ1k
65. Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng2k
66. Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên2k
67. Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng2k
68. Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương1k
69. Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng2k
70. Hồi 70: Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công2k
71. Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua hai ải1k
72. Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ2k
73. Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp2k
74. Hồi 74: Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau1k
75. Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên2k
76. Hồi 76: Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy2k
77. Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ2k
78. Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên2k
79. Hồi 79: Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt2k
80. Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu2k
81. Hồi 81: Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc1k
82. Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ2k
83. Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình2k
84. Hồi 84: Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng2k
85. Hồi 85: Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa1k
86. Hồi 86: Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào1k
87. Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận1k
88. Hồi 88: Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà1k
89. Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy2k
90. Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần1k
91. Hồi 91: Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa1k
92. Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân2k
93. Hồi 93: Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn2k
94. Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại1k
95. Hồi 95: Tử Nha hài tội ác Trụ Vương1k
96. Hồi 96: Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ2k
97. Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình2k
98. Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của1k
99. Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần3k
100. Hồi 100: Châu Võ Vương luận công chia nước2k
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.